+48 601 624 670
Masz konto? Zaloguj się.
Wysyłka w 24h

REGULAMIN

Właścicielem Sklepu Internetowego o nazwie sklepikJasia.pl jest MJ SPORT JAN MARCINKOWSKI, SADOWA 9, 62-052 KOMORNIKI NIP: 7791364971. Sklep Internetowy sklepikJasia.pl znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.sklepikJasia.pl.

 1. Postanowienia ogólne.

  1.Wysyłki zamówionych towarów w Sklepie Internetowym www.sklepikJasia.pl realizowane są na terenie Polski.

  2. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

  3. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową dostępną na domenie www.sklepikJasia.pl.

  4. W momencie złożenia zamówienia przez Klienta drogą internetową oraz przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje wygenerowany numer zamówienia. Klient o tym fakcie zostaje powiadomiony poprzez wiadomość email.

  5. Wszystkie towary w sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 2. Warunki dokonywania zakupów.

  1. Zamówienia na towary można składać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.sklepikJasia.pl.

  2. Wypełnienie formularza zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w sklepie internetowym. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, danych teleadresowych oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Kupującego.

  4. Zamówienia można składać przez całą dobę.

  5. Zamówienia złożone w niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

  6. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia, na co Kupujący może wyrazić zgodę. Kupujący może od umowy odstąpić.

  7. Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki uwidoczniona zostanie w podsumowaniu treści w formularzu zamówienia.

  8. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu.

 3. Czas i forma realizacji zamówień.

  1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej lub pocztowej.

  2. Zamówienia będą realizowane w terminie 24 godzin od otrzymania wpłaty na konto Kupującego . Do tego należy doliczyć 1- 2 dni na dostawę przez pocztę lub firmę kurierską.

  3. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty, to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedającego. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia złożenia zamówienia w sklepie internetowym, to zamówienie może ulec anulowaniu.

  4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizacje złożonego zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia , z uwagi na chwilowy brak określonego asortymentu, koloru czy rozmiaru , o czym Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego.

  5. Zakupione Towary są dostarczane na adres podany w zamówieniu.

  6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego przez Kupującego adresu w formularzu zamówienia.Ponowna wysyłka towaru odbywa się na koszt Kupującego.

 4. Sposób dokonywania płatności.

  1. Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:

  a) kurierowi przy odbiorze przesyłki (tzw. pobranie).

  b) dokonując płatności przelewem

 5. Gwarancja i Reklamacje

  1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura VAT) albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

  2. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży Kupujący może kierować w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres Sprzedawcy.

  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru.

  4. Kupujący ma obowiązek sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera .W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub wystąpienia braku w przesyłce w stosunku do złożonego zamówienia należy sporządzić protokół szkody.

 6. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania towaru, bez podania przyczyny swego odstąpienia.

  2. Po bezskutecznym upływie tego terminu prawo to wygasa.

  3. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  4. Sprzedawca potwierdza niezwłocznie Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu

  5. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ,ze nie została ona zawarta.

  6. Kupujący ,który odstąpił skutecznie od umowy winien zwrócić towar na adres Sprzedającego na swój koszt w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy a Sprzedawca zwrócić płatności otrzymane od Kupującego po otrzymaniu zwracanego towaru.

  7. Zwrot płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności , jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji.

  8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru , cech i funkcjonowania danego towaru

  9. Kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu towaru , który na jego życzenie został przystosowany do jego zindywidualizowanych potrzeb ( np. odzież z nadrukiem).

 7. Ochrona danych osobowych

  Administratorem danych osobowych Kupującego jest MJ SPORT JAN MARCINKOWSKI, SADOWA 9, 62-052 KOMORNIKI. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w tym dostarczania newslettera (art. 6 ust. 1 lit . b RODO), marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz profilowania pod kątem marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być: przewoźnicy lub ich pośrednicy realizujący dostarczenie przesyłek, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych lub za pośrednictwem kart płatniczych, dostawcy IT, usługodawcy w obszarze działań marketingowych i analitycznych. Kupującemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe dla celu marketingowego będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a dla celu profilowania do momentu wyrażenia sprzeciwu. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia umowy o świadczenie usług/umowy sprzedaży ze Sprzedawcą oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń). Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy oraz korzystanie ze sklepu internetowego sklepikJasia.pl.